hero-image

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De waarde
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

Onder deze omstandigheden wordt bekend dat het betekent:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Langdurige transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting bedekkingsduur is;
Duurzame gegevensdrager: elk middel waarmee de koper of ondernemer informatie kan opslaan die aan hem persoonlijk is gericht op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de denkbare termijn af te zien van de ruimteovereenkomst;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat wordt verstrekt door de ondernemer en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts één of meer technieken voor communicatie op afstand worden gebruikt in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten;
Techniek voor communicatie op afstand: techniek die wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en dus ondernemer in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Voorwaarden: deze voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ecu Adaptions, gevestigd op de Van Utrechtweg 40, 2921 LN Krimpen Aan Den Ijssel, Nederland.

Telefoonnummer: + 31 (0) 180 39 63 41

E-mailadres: info@ecuadaptions.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63148528

BTW-identificatienummer: NL001628383B65

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, wordt de tekst van die voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit vaak redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op buitenlandse basis tot stand komt, aangegeven dat de algemene voorwaarden van de ondernemer op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden getoond en verzonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de ruimteovereenkomst wordt gesloten, de tekst van die voorwaarden ook elektronisch aan de koper ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat de Consument eenvoudig kan worden opgeslagen. op een duurzame datadrager. Als dit vaak redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen voordat het ruimtecontract wordt gesloten, elektronisch worden meegedeeld aan de voorwaarden van de algemene voorwaarden en deze zullen elektronisch of anderszins vrij van kosten worden verzonden door de koper.
Voor het geval dat naast die algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en mag de koper bij tegenstrijdige voorwaarden steeds geloven dat de toepasselijke bepaling voor hem het meest gunstig.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en daarmee de betreffende voorwaarden voor het overige behouden en zal de betreffende bepaling in onderling overleg in één keer worden vervangen door een bepaling die zich uitstrekt van de eerste zo ver mogelijk.
Situaties die niet onder deze voorwaarden vallen, moeten worden beoordeeld “naar de geest” van die voorwaarden.
Onzekerheden over de reden of inhoud van 1 of meer voorwaarden van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden aan de gedachten van die voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een suggestie een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit vaak expliciet bij het aanbod vermeld.
Het bod is vrijgesteld van kosten. De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. de schets is voldoende gedetailleerd om een ​​eerlijke beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, geven deze een waarheidsgetrouw beeld van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en mogen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen op producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de waarheidskleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele verzendkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
of het al dan niet van toepassing is op de eigenlijke herroeping;
de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van de vergoeding voor ruimtevaartcommunicatie indien de waarde van het gebruik van communicatietechnologie op afstand wordt berekend op basis van de reguliere rentevoet voor de gebruikte communicatiemiddelen;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument wordt geraadpleegd;
de wijze waarop de koper de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte kennis vóór het sluiten van de overeenkomst kan controleren en desgewenst herstellen;
alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst vaak wordt gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en daarmee;
de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij langlopende transactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de acceptatie van deze acceptatie niet door de ondernemer wordt bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch betaalt, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – informeren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor de verantwoording van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op de idee van dit onderzoek goede gronden heeft om niet aan de overeenkomst te komen, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal aan de koper de koopwaar of dienst aan de koper verstrekken van de daaropvolgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze, dat deze veelal door de koper op een toegankelijke manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en dus de wijze waarop de koper gebruik kan maken van de herroeping of duidelijke mededeling van de uitsluiting van de herroeping;
c. de kennis over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de kennis vervat in artikel 4 lid 3 van die voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een roodstandtransactie is de levering in het vorige lid alleen van toepassing op de primaire levering.
Iedere overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de koper gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de koopwaar door de koper of een door de koper aangewezen consument en aan de ondernemer meegedeeld.
Tijdens de herroeping zal de koper zorgvuldig omgaan met de koopwaar en dus met de verpakking. Hij zal de koopwaar alleen uitnemen of gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of hij voor de koopwaar wil zorgen. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij de koopwaar met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van de koopwaar aan de ondernemer te melden. om de koper te vertellen via het modelformulier. Nadat de koper te kennen heeft gegeven zijn herroepingsrecht in te willen trekken, dient de klant de koopwaar binnen 14 dagen te retourneren. de koper dient te bewijzen dat het goed geleverde tijdig wordt geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft medegedeeld gebruik te willen maken van zijn herroepings- of opzegrecht. de koopwaar is niet teruggekeerd bij de ondernemer, kan de overname een feit zijn.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt maximaal de waarde van het retourbedrag in rekening gebracht.
Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, overnemen. De voorwaarde dat de goederen al zijn geretourneerd, is echter onderworpen aan overleg door de online winkel of een sluitingsbewijs van volledige retourzending.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bij producten zoals omschreven in de leden 2 en 3 kan de ondernemer het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt zolang de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, een minimum van tijd voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. door de ondernemer gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft aangegeven en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van prijsverhoging.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij fouten en vergissingen is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties, de redelijke eisen van geldigheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke datum van de overeenkomst. Voorzieningen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst op de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of gebrekkige producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retourzendingen van de producten dienen te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor iedere individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent het gebruik of toepassing van de producten.
De garantie is niet van toepassing als:
De consument de producten zelf heeft gerepareerd en / of bewerkt of is gerepareerd en / of bewerkt door derden;
De onder abnormale omstandigheden geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn blootgesteld of anderszins behandeld en / of op de verpakking zijn behandeld;
De nietigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
Alle leveringstermijnen zijn indicatief. De gestelde termijnen zijn niet in mindering op de consument. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij levering wordt op duidelijke en uitgebreide wijze gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die het aanbieden van geplande producten of diensten te allen tijde omvat met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Consumenten kunnen een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, die gericht is op het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de aangegeven periode opzeggen met inachtneming van een overeengekomen opzegging en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten sluiten:
een. Te allen tijde uitschrijven en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. Ten minste beëindigen op dezelfde manier als ze door hem zijn gemaakt;
c. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding

Een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het gaat om het geregeld afleveren van producten of diensten, mag voor een bepaalde tijd niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.
In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen en tijdschriften en tijdschriften, stilzwijgend voor een periode van maximaal drie maanden verlengd indien de consument deze verlengt door de ondernemer te laten opzeggen. einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. termijn van maximaal drie maanden in geval van een geplande, maar minder dan eens per maand, bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst van bepaalde duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of acquisitie-abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of acquisitieperiode. Looptijd

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich vóór het einde van de overeengekomen duur verzet.

 

Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan. de consument een bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuiste of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Bij niet-betaling van de consument heeft de ondernemer aangekondigd, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten aan de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient de consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Voor klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) welke kosteloos zal bemiddelen. Mocht er niet tot een oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie ingesteld door Stichting WebwinkelKeur, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die de consument dient te betalen aan de betreffende commissie. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien de ondernemer een klacht constateert, zal de ondernemer naar eigen keuze het geleverde vervangen of herstellen.

 

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen uit deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden geschreven of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Sleutelservice

Wilt u een auto sleutel laten bijmaken? Wij hebben jarenlange ervaring met het maken van professionele en betaalbare autosleutels.

Vraag naar onze voorwaarden!

Neem contact op
© 2022 - ECU adaptions