hero-image

Algemene voorwaarden

Jouw privacy voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies om jou de best mogelijke ervaring te bieden. Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons CookieBeleid. Je kunt je cookievoorkeuren op elk moment aanpassen via de onderstaande link. Klik op 'Accepteren' om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies en door te gaan naar de site pas uw voorkeuren hier aan.

Algemene voorwaarden van E.C.U. ADAPTIONS.

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. E.C.U. ADAPTIONS chiptuning & services, nader aan te duiden als “E.C.U. ADAPTIONS”, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63148528
2. E.C.U. ADAPTIONS verkoopt, levert en installeert software ten behoeve van het optimaliseren van
motormanagementsystemen voor automotive, industrie en autosport, levert/plaatst
voertuig accessoires en test auto’s op een vermogenstestbank.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van
E.C.U. ADAPTIONS en/of alle met E.C.U. ADAPTIONS gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten waarbij E.C.U. ADAPTIONS voor de uitvoering daarvan derden inschakelt. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met E.C.U. ADAPTIONS. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van E.C.U. ADAPTIONS en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
4. E.C.U. ADAPTIONS accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij
verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen
partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van E.C.U. ADAPTIONS overeen, dat E.C.U. ADAPTIONS niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.
5. E.C.U. ADAPTIONS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website www.ecuadaptions.nl en indien nodig en mogelijk
rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van
bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van E.C.U. ADAPTIONS zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst met E.C.U. ADAPTIONS komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard en de offerte door de opdrachtgever is ondertekend.
3. E.C.U. ADAPTIONS is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen
in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen
partijen worden overeengekomen.
5. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering
daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen
daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
6. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit,
hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde
een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid
die aan E.C.U. ADAPTIONS kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden
gebracht.
7. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze
verstrekte gegevens, dan is E.C.U. ADAPTIONS gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat
verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere
partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts
toegestaan na schriftelijke toestemming van E.C.U. ADAPTIONS.
8. E.C.U. ADAPTIONS is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
9. E.C.U. ADAPTIONS gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en
gedane opgaven en E.C.U. ADAPTIONS is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.
Opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering
daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het
motormanagementsysteem te melden.
10. Indien E.C.U. ADAPTIONS tijdens de levering en installatie van de Software gebreken en/of achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar, zal de installatie worden uitgesteld in overleg met Opdrachtgever indien de goede installatie
daardoor wordt belemmerd.
11. Voorafgaand aan de installatie van de software kan (optioneel) het motorsysteem van het
voertuig op een testbank op technische gebreken en/of storingen worden gecontroleerd in
overleg met Opdrachtgever. De kosten daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever.
12. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij
verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk
eigendom van E.C.U. ADAPTIONS. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke
toestemming van E.C.U. ADAPTIONS.

Artikel 3 Levering
1. E.C.U. ADAPTIONS levert en installeert haar product(en) in beginsel in haar vestiging te Krimpen aan den IJssel, tenzij vooraf schriftelijk een ander leveradres wordt overeengekomen.
2. Alle door E.C.U. ADAPTIONS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan E.C.U. ADAPTIONS bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een
genoemde (leverings)termijn brengt E.C.U. ADAPTIONS niet in verzuim of in gebreke. E.C.U. ADAPTIONS zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de andere partij/opdrachtgever.
3. De andere partij zal E.C.U. ADAPTIONS steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de
overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de
benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor E.C.U. ADAPTIONS ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor
rekening van die andere partij.
4. Opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele
gebreken, of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen terstond te worden gemeld,
zodat deze op de factuur kunnen worden vermeld.
5. Testen op de vermogenstestbank van E.C.U. ADAPTIONS worden op verzoek van de andere partij op diens eigen risico uitgevoerd. Er wordt tot hoge snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen
risico’s op schade aan de motor en het voertuig met zich meebrengt. De opdrachtgever is
zelf verantwoordelijk voor het risico dat dit met zich meebrengt.

Artikel 4 Prijzen en kosten
1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief
eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen
gespecificeerd weergegeven.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de
aanbieding/offerte. E.C.U. ADAPTIONS heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te
passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. E.C.U. ADAPTIONS is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze
plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan
ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen,
productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d..
De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke
omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd.
Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door
E.C.U. ADAPTIONS mogen worden doorbelast aan de andere partij.
4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of
wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. E.C.U. ADAPTIONS mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.
5. Indien het noodzakelijk mocht zijn het voertuig te verplaatsen door middel van ingehuurd
transport, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/andere partij.
E.C.U. ADAPTIONS zal daarover van te voren met de opdrachtgever/andere partij communiceren.

Artikel 5 Betaling, (incasso)kosten en rente
1. De betaling vindt plaats direct na levering, à contant, overschrijving of per pintransactie.
E.C.U. ADAPTIONS is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
2. Indien met E.C.U. ADAPTIONS schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op
factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van facturen 8 dagen.
3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet,
zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het
verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager
percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend
overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal E.C.U. ADAPTIONS bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen
gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging
dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is E.C.U. ADAPTIONS
gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een
consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande
bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. E.C.U. ADAPTIONS behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere
partij zijn de vorderingen van E.C.U. ADAPTIONS onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking
tot de door E.C.U. ADAPTIONS geleverde diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend
materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij E.C.U. ADAPTIONS. Voor het gebruik van de geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent E.C.U. ADAPTIONS aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve licentie om de software in dit voertuig te mogen gebruiken.
2. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van E.C.U. ADAPTIONS, om de werken van E.C.U. ADAPTIONS te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te
kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van E.C.U. ADAPTIONS wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit E.C.U. ADAPTIONS het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende
schade door de andere partij te vorderen.
4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van E.C.U. ADAPTIONS verbeurt de andere partij aan E.C.U. ADAPTIONS een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van E.C.U. ADAPTIONS om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 7 Garantie met Europese dekking
1. E.C.U. ADAPTIONS garandeert het goede functioneren van de geïnstalleerde software vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van drie jaren, mits opdrachtgever de factuur tijdig
heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de
software, zal E.C.U. ADAPTIONS die kosteloos herstellen. Er moet echter wel zijn voldaan aan de
navolgende voorwaarden en geen sprake zijn van situaties waarvoor de hierna genoemde
uitsluitingen gelden.
2. Voorts garandeert E.C.U. ADAPTIONS indien opdrachtgever fabrieksgarantie op het voertuig heeft,
gedurende de resterende periode van die fabrieksgarantie, en indien langer dan drie jaar
tot een maximum duur van drie jaar en nimmer tot een grotere omvang dan die
fabrieksgarantie, het eenmalige herstel c.q. de eenmalige vervanging van de hierachter
genoemde onderdelen van het voertuig, waarbij onomstotelijk dient komen vast te staan
dat de gebreken aan deze onderdelen het gevolg zijn van de levering/installatie en/of het
gebruik van de software en niet zijn ontstaan door normaal gebruik en/of slijtage
van/aan: de motor, de aandrijflijn, het complete mechanische deel, de (automatische)
versnellingsbak (en alle hiertoe behorende delen), de elektrische installatie (die in verband
staat met het motormanagement), de turbo, de brandstofpomp, inclusief de
(diesel)leidingen en de differentieellagers en de injectoren.
3. Dekking onder garantie is uitgesloten:
– indien opdrachtgever de factuur van E.C.U. ADAPTIONS niet volledig heeft voldaan;
– voor zover het voertuig wordt gebruikt buiten landen van de Europese Unie,
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland;
– voor de waarde boven een cataloguswaarde van EUR 75.000,= indien de
cataloguswaarde van het voertuig ten tijde van de eerste toelating op de
openbare weg (datum op kenteken zetten) een waarde van EUR 75.000 overstijgt;
– indien de kilometerstand van het voertuig is teruggedraaid;
– wanneer komt vast te staan dat er motorische aanpassingen en/of aanpassing in de
geïnstalleerde software hebben plaatsgehad;
– indien het voertuig voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere
reparateur zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E.C.U. ADAPTIONS;
– indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik,
verkeerd handelen van opdrachtgever, manipulatie van de software en/of het
motormanagementsysteem na de oplevering door E.C.U. ADAPTIONS, dan wel anderszins te wijten
is aan de schuld van opdrachtgever;
4. Verder dient door opdrachtgever zijn te voldaan aan de volgende voorwaarden om diens
aanspraak onder garantie geldend te kunnen maken:
– het voertuig heeft op het moment van de aanspraak op de garantie: niet meer dan
150.000 kilometer gereden en voor zover dat minder is, niet meer dan volgens de
fabrieksgarantie en/of overeenkomst met de dealer is toegestaan;
– het voertuig is niet later tot de openbare weg toegelaten dan drie jaar voorafgaand
aan het ingaan van de garantieperiode;
– het voertuig is niet langer dan 3 maanden niet normaal in gebruik geweest;
– ten tijde van de installatie van de Software door E.C.U. ADAPTIONS functioneerde het
motormanagement van het voertuig goed op de originele fabriekssoftware;
– het voertuig dient in regulier onderhoud te zijn gegeven bij de erkende dealer die
alleen originele onderdelen heeft gebruikt (rekeningen van het onderhoud zijn
maatgevend) en de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van het voertuig, welke
zijn omschreven in het instructieboek, zijn nagekomen, zoals dient te blijken uit het
onderhoudsinterval en de voertuighistorie;
– het toelaatbare motortoerental is voorafgaand aan de aanspraak niet overschreden;
– er is gebruik gemaakt van motorbrandstoffen en smeermiddelen die voldoen aan de
voorschriften van de fabrikant van het voertuig;
– het voertuig heeft het noodzakelijke (dagelijks) onderhoud genoten, waaronder,
doch niet beperkt tot, de beveiliging van het koel- en remsysteem tegen vorst en de
controle van de diverse vloeistofniveaus;
– de volgens de specificaties en voorschriften van de fabrikant toegestane belading
van het voertuig is nimmer overschreden;
5. De aanspraak onder garantie dient Opdrachtgever bij aangetekend schrijven te melden
aan E.C.U. ADAPTIONS binnen de garantietermijn. Bij eventuele schade dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor aflevering van het voertuig bij E.C.U. ADAPTIONS.
6. Opdrachtgever draagt de bewijslast van het gestelde gebrek en het gesteld niet, of
onvoldoende functioneren van de software. Opdrachtgever is gehouden om na diens
beroep op de garantie aan E.C.U. ADAPTIONS alle medewerking te verlenen de garantieaanspraak op
gegrondheid te onderzoeken. In voorkomend geval is E.C.U. ADAPTIONS dan gerechtigd een
onafhankelijke derde (bijvoorbeeld DEKRA) daarnaar onderzoek te laten doen. Indien
komt vast te staan dat de oorzaak niet is gelegen in de levering en/of installatie van de
software door E.C.U. ADAPTIONS, komen de kosten van onderzoek voor rekening van opdrachtgever.
7. Indien komt vast te staan dat de oorzaak van de schade is gelegen in de levering en / of
installatie en / of het gebruik van de Software door E.C.U. ADAPTIONS, zal de schade, direct verband
houdend met deze levering en / of installatie en / of het gebruik, met inachtneming van
het bepaalde in dit artikel en de (verval)termijnen in deze algemene voorwaarden van
E.C.U. ADAPTIONS, voor rekening en risico worden verholpen door E.C.U. ADAPTIONS of een door E.C.U. ADAPTIONS aangewezen derde.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. E.C.U. ADAPTIONS is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
– Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de
andere partij zijn aangeleverd;
– Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden
gedurende de uitvoering van de opdracht;
– Schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als
gevolg van een uitgevoerde test op de vermogenstestbank;
– Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de
andere partij;
– Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
– Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling,
prestaties;
– Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven
adviezen;
– Schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor
bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij sprake is opzet of grove schuld van
E.C.U. ADAPTIONS;

© 2024 - ECU adaptions